ОИЦ проведе с информационни събития в градовете Хисаря, Стамболийски и Лъки, предстоят срещи в с. Калековец, гр. Куклен и с. Житница

Информационни събития под формата на изнесени приемни реализира екипът на ОИЦ-Пловдив в градовете Хисаря, Стамболийски и Лъки. Над 70 заинтересовани граждани посетиха мобилния офис на ОИЦ и потърсиха информация за възможности за финансиране на проекти в различни сфери чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.
Информационното събитие в гр. Стамболийски се състоя по време на Трудова борса, организирана от ДБТ „Родопи“ в сградата на НЧ „Никола Й. Вапцаров“ и събра десетки граждани, търсещи информация за работа и възможности за кандидатстване с проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. В събитието се включиха над 10 работодатели, представители на водещи фирми от Област Пловдив.
    В гр. Хисаря и гр. Лъки, експертите на пловдивския информационен център представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г., с очакван прием този месец. Голяма част от посетителите бяха подробно запознати и с микрокредитирането за млади предприемачи със средства по ОПРЧР и ваучерната система за заети лица.
Заинтересованите лица  бяха запознати и с електронната платформа ИСУН 2020 и възможностите за използването й за запознаване с документация, подаване на проектни предложения и следенето на обявените обществени поръчки.
Следващата седмица, екипът на ОИЦ-Пловдив ще проведе още три информационни събития в с. Калековец (на 10.06 от 10:00 часа на центъра, пред сградата на Кметството) , в гр. Куклен (на 12.06 от 10:00 часа, на ул. „Славянска“ до стълбите към НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1909г.“) и в с. Житница (на 14.06 от 10:00 часа на центъра, пред сградата на Кметството). Всички заинтересовани лица ще имат възможност да получат напълно безплатно информация за актуалните процедури по оперативните програми.
Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.