На  11.06.2019 г. се проведе началната пресконференция  на Община Пловдив по Проект BG16M1OP002-2.005-0007-C01 „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.  
      Пресконференцията беше открита от г-н Розалин Петков, зам.-кмет на Община Пловдив, който акцентира върху обществената значимост на проекта. Подробна презентация на основните цели, дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта направи г-жа Василка Чопкова, директор на Дирекция ЕУО в Община Пловдив и  Ръководител на проекта. Общата стойност на  проекта е  9 023 913,84 лв., от които БФП е в размер на 6 070 538,46 лв., от които от Европейския фонд за регионално развитие: 5 159 957,69 лв.; Национално съфинансиране: 910 580,77 лв. и съфинансиране от Община Пловдив в размер на  2 953 375.38 лв. Очаква се проектът да приключи до 04.06.2020 г.