В съответствие със Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на две защитени зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: ЗЗ „Бесапарски възвишения“ и ЗЗ „Попинци“.
Частично двете защитени зони от екологичната мрежа «Натура 2000» са разположени на територията на населени места от Пловдивска област. ЗЗ „Бесапарски възвишения“ попада в землищата на на гр. Кричим, община Кричим и селата Куртово Конаре, Ново село и Триводици, община Стамболийски, а ЗЗ „Попинци“ – в землищата на селата Красново, Мало Крушево, Кръстевич, община Хисаря и с. Драгомир, община Съединение.
Проектите на заповеди са публикувани на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ-Пловдив), а освен това са на разположение в административната сграда на екоинспекцията. Двете защитени зони се обявяват с цел опазване и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на ценни типове природни местообитания и на видовете и техните популации, разпространени в тях. В тях са предвидени редица забрани и ограничения, както и мерки за постигане целите на опазване.
Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с проектите на заповеди и в едномесечен срок да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедите режими. С цел популяризирането им сред населението, РИОСВ-Пловдив вече е изпратила до кметовете на засегнатите общини изготвените проекти и карти, показващи местоположението на защитените зони спрямо имотните граници от кадастралните карти/картите на възстановената собственост.