За анализирания период се наблюдава значително понижение на броя на пожарите; запазва се тенденцията най-много материални загуби да са нанесени в  жилищния сектор и в отрасъл „транспорт и складиране“; както и от изминали периоди, като най-характерни причини за възникване на пожари  отново се очертават късо съединение и небрежност при боравене с открит огън. Това съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.
3 мин.  ·

С 1411 е намалял броят на регистрираните произшествия през отчетния период - за 2020 г. те са били 5498, а за 2019 г. – 6909.
Ликвидирани са общо 3348 пожара, от които 684 с материални загуби.  В 10 случая е оказана помощ на пострадали хора, а в 2 – при бедствия и аварии. 16 са сигналите, при които са осъществени издирвателни и/или спасителни дейности. Техническа помощ е оказана при 1064 произшествия и 88 катастрофи с моторни превозни средства. 362 са били дежурствата с противопожарна техника.
При пожарите по отрасли водещ е делът на „жилищно стопанство“ – 275 от общия брой възникнали. Следват отраслите „транспорт и складиране“ с 157 бр. и „селско и рибно стопанство“ с 85 бр.
През 2020 г. при пожари са загинали 11 души и са пострадали 31. През 2019 г. загиналите са 10, а пострадалите - 28.
И през тази година продължава да се наблюдава устойчивата тенденция от предходни периоди като най-чести причини за възникване на пожари да са късо съединение и небрежност при боравене с открит огън. И за двата показателя стойностите са 168.
Общо около 500 дка гора – иглолистна, широколистна и смесена, са унищожени от пожари през изминалата година. При ликвидиране на тези произшествия  служителите са спасили близо 26200 дка дървесна растителност, 23700 дка посеви, 500 сгради и 135 МПС.

В процес на инвестиционно проектиране и строителство
Извършени са  405 проверки на новостроящи и реконструиращи се обекти. Издадени са 530 становища за съответствие с изискванията за правилата и нормите на пожарна безопасност и 14 решения за отказ.
Обекти в експлоатация
През 2020 г. служителите, упражняващи ДПК,  са извършили общо 3630 проверки – комплексни, контролни, тематични и по изпълнение на предписани мероприятия. Съвместно с други служби на МВР и ведомства са извършени 48 проверки, по сигнали и предложения - 41.
Констатирани са 3314 нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, а предписаните мероприятия са 3220. Връчени са 131 протокола от комплексни проверки, 1064 писмени разпореждания, 456 констативни протокола и 2 сертификата.
През 2020 г. са съставени общо 145 акта за установяване на административни нарушения, срещу 221 през 2019 г.
Чрез социалната мрежа и медиите РДПБЗН – Пловдив продължи информационно-разяснителната кампания за формиране на поведение у гражданите за реакция при пожари и бедствия, във връзка с пожароопасния сезон в горите, жътвената кампания, употребата на газ пропан-бутан в домакинствата, есенно-зимния отоплителен сезон и др.
Служители на дирекцията са присъствали на заседанията на Областна епизоотична комисия във връзка с появили се огнища на африканска чума по свинете. Представлявали са дирекцията на Областна комисия за класифициране на язовирите на територията на Пловдивска област по степен на потенциална опасност. Участвали са и в работата на междуведомствена комисия, назначена със заповед на Областен управител на Пловдивска област за обследване и контрол на 9 обекта от критичната инфраструктура с източници на йонизиращи лъчения.
Извършени общо 211 проверки. По 70 са констатираните нарушения и дадените предписания. Служители на РДПБЗН – Пловдив участваха в 22 съвместни проверки от междуведомствени комисии. Издадени и връчени са 130 констативни протокола и 48 констативни акта и 2 за установяване на административни нарушения.