Административният съд  отхвърли като неоснователна жалбата на „Парадайс гардън ризедънтс"   против Решение № 14 по Протокол № 2/30.01.2020 г. на Общински съвет Пловдив, с което се одобрява Подробен устройствен план -план за регулация на „Пета градска част“, гр. Пловдив, с Правила и нормативи за прилагане на плана и планове-схеми: Комуникационна-транспортна схема и Трансформация на собствеността, при граници: от север-  бул. „Дунав“ /от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Цар Борис III“ Обединител“/; от изток - бул. „Цар Борис III Обединител" /от бул. „Дунав" до р. Марица - северна подпорна стена/; от юг - северна подпорна стена на р. Марица /от бул. „Васил Априлов " до бул. „Цар Борис III Обединител "/; на запад - бул. „Васил Априлов" /от бул. Дунав" до р. Марица - северна подпорна стена/, в ЧАСТТА, засягаща ПИ собственост на дружеството жалбоподател.
 Съдът приема, че обжалваният административен акт, в оспорената част, е постановен при спазване на административнопроизводствените правила и на  материалноправните разпоредби.
От събраните доказателства по делото, съдебният състав формира извод, че предвижданията на процесния ПУП–ПР, за имота на жалбоподателя, са в съответствие с изискванията на чл.104, ал.1 от ЗУТ; административната фаза доказва защитен интерес на заинтересованите лица и защитен обществен интерес, като е спазена  установената форма.
В мотивите си съдът сочи, че c процесния ПУП-ПР не се променят външните имотни граници спрямо съседните граничещи ПИ и общата сборна площ в границите на настоящия имот на жалбоподателя. Новообразуваните УПИ (съответно новите ПИ) отговарят на техническите изисквания на ЗУТ и съответните наредби в аспекта на: лица, площи на УПИ, транспортен достъп. За конкретния имот на жалбоподателя до настоящия/оспорвания ПУП-ПР/ не е имало регулационно отреждане.
Решението, по административно дело № 936/2020 г.,  може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.