Права за ползване

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.PLOVDIVLIVE.COM
В сила от 01.01.2013 г.

I. ПРИЛОЖЕНИЕ НА  ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:
1. Настоящите ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта се прилагат по отношение на всяко лице от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.
2. Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с настоящите Правила за ползване на сайта, нямат право да използват сайта и поместената на него информация.
3. Настоящите ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта могат да бъдат променяни по всяко време, като  лицата, които зареждат сайта, се считат за обвързани с актуалния им текст към момента на зареждане сайта.

II. ОБЕКТИ НА АВТОРСКИ И СРОДНИ НА ТЯХ ПРАВА
1. Авторските и сродните на тях  права по отношение на поместените на сайта обекти принадлежат на техните носители. Всяко неправомерно използване на такива обекти ще бъде считано за нарушение на права и може да доведе до ангажиране на гражданска или наказателна отговорност.
2. Без изричното съгласие на носителя на правото трето лице, включително ПОЛЗВАТЕЛ на сайта, по отношение на компютърна програма, няма право да я използва, да я зарежда, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, да я предава на разстояние, да я съхранява в паметта на компютър, да я превежда, преработва и да внася други изменения в нея, т.н., по отношение на обект на авторски и сродни права, няма право да го записва, да го възпроизвежда, да го разпространява, да го излъчва или предава, да го използва по друг начин, или да извършва посочените действия с екземпляри от него, т.н.
IV. ПОЗВОЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ има право да ползва сайта и поместената на него информация  единствено ако:
-  прави и запазва копие от информация в електронен или на твърд носител, единствено за свое лично ползване и с нетърговска цел.
-  препредава текстова информация в резюме като посочва, че източник е сайтът и поставя ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА към пълната информация на сайта.
-  препредава мултимедийна информация (снимки, видео, други подобни) само след предварително разрешение, като посочва източника и поставя ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА към пълната информация на сайта на източника.
2. Ползване на информация, независимо от вида и, не може да бъде считано за предоставяне на упражняването на каквито и да е било авторски или сродни на тях права.
3. Изразява лично мнение (коментар) относно поместените на интернет страницата статии и материали, единствено когато:
- не пропагандира или извършва идеи и/или деяния, насочени към общественоопасни деяния, обявени от закона за наказуеми;
- не пропагандира  идеи и/или деяния, насочени към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние, др.;
- не нарушава приложимото право, на обществения ред и общоприетите морални норми.
- не се държи по начин, който би могъл да се определи като неприемлив, включително, но не само чрез отправяне на обиди или клевети към трети лица.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО
1. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, дружеството е длъжно да предостави съответните данни относно всеки ПОЛЗВАТЕЛ.
2. В случай че узнае или бъде уведомен, че ПОЛЗВАТЕЛ нарушава Правилата за ползване, дружеството предприема незабавни действия за преустановяване на нарушението. В случай, че нарушението представлява неправомерно използване на авторски или сродни на тях права, извън допустимото съгласно тези Правила за ползване, дружеството предприема действия по реализиране на гражданска и / или наказателна отговорност на нарушителя.
3. На сайта се поддържа електронна поща, на която всеки ПОЛЗВАТЕЛ има право да сигнализира за констатирани нарушения на Правилата за ползване от страна на друг ПОЛЗВАТЕЛ или трето лице.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ
1. Не се дължат каквито и да е било обезщетения в случай, че устройството, чрез което трето лице ползва сайта, бъде увредено от компютърна програма, която се разпространява автоматично и против волята или без знанието на ползващите компютърните системи лица и е предназначена за привеждане на компютърни системи или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояния или в осъществяване на нежелани резултати.
2. Не се дължат каквито и да е било обезщетения в случай на вреди, независимо от вида им, възникнали във връзка с използване на друг ресурс в интернет, към който води интерактивна връзка от този сайт.

VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
1. Всеки спор относно действието на настоящите ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта или във връзка с тях, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. Пловдив по реда на Гражданския процесуален кодекс.
2. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Правила за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
3. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

VIII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
1. Всяко лице може да отправи съобщение по електронен път, на посочения електронен адрес.
2. В случай, че съобщението е свързано с извършване на каквито и да е правни действия, включително, но не само с упражняване на права, с изпълнение на задължения, с отправяне на покана и други подобни или в случай, че достигането му до дружеството е от съществено значение или в случай че желаете да получите отговор, то следва да бъде изпратено на адреса на управление на дружеството, вписан в търговския регистър към момента на изпращане на съобщението.

IX. ПОНЯТИЯ
1. Сайтът www.plovdivlive.com, наричан за краткост „сайта” се поддържа от ПЛОВДИВ ЛАЙВ ЕООД, наричано за краткост ДРУЖЕСТВОТО, като то  е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 202363415
2. PLOVDIVLIVE™ е запазена търговска марка на Медия Лайв Груп ЕООД
3. ПОЛЗВАТЕЛ е всяко физическо лице, което визуализира на използваното от него устройство /компютър, телефон, таблет и др./ каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.
4. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА е всяка връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
5. IP АДРЕС е уникален идентификационен номер, позволяващ локализиране в интернет на компютър, интернет страница или ресурс.