Социалните партньори на общинско ниво в лицето на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и кмета на Община Пловдив – г-н Здравко Димитров, в качеството му на работодател, подписаха нов Колективен трудов договор, касаещ назначените по трудово правоотношение общински служители. След ползотворно съвместно обсъждане стана факт и Споразумението, обхващащо правата на държавните служители, работещи в общината.
Постигнатите договорености бяха плод на няколкомесечни преговори. Предвид специфичната икономическа обстановка, в това число и задълбочаващите се инфлационни процеси, страните постигнаха съгласие за запазване на параметрите на досега действащите договорености, но едновременно и надграждане в част от тях.
За служителите на Община Пловдив, които са синдикални членове, беше договорен по-голям размер на платения годишен отпуск, както и по – големи от нормативно определените размери на обезщетенията при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, касаещо както работещите по трудово правоотношение, така и държавните служители. Договорени бяха и по-големи от законово определените размери на платения отпуск за майки с две или повече живи деца по Кодекса на труда, отпуска за изпълнение на граждански, обществени и други задължения по чл.157 от Кодекса на труда и др.