Финансиране в размер на 198 700 евро за осъществяване на преподавателски и студентски мобилности спечели Медицински университет – Пловдив, съобщават от там. Висшето училище кандидатства с проектно предложение по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“ на Програма „Еразъм+“.  Проектите се отнасят  за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, включващи трети страни, които не са асоциирани към Програмата (КА171) и на практика са извън Европейския съюз.

В настоящия проект МУ-Пловдив влиза в двустранно коопериране с два американски университета от Регион 12: САЩ и Канада; два колумбийски университета от Регион 10: Латинска Америка, и един израелски университет от Регион 3: Държави от Южното Средиземноморие. Финансирането е разпределено по следния ред: за Израел – 33 420 евро, за Колумбия – 59 000 евро, за САЩ – 106 280 евро.

Периодът на осъществяване на проекта е 2 календарни години: от 1 август 2022 г. до 31 юли 2024 г.

В основата на проектното предложение със САЩ е развитието на новата научно базирана магистърска програма на МУ-Пловдив „Медицинска речева и езикова патология“. Партньори от американска страна са East Carolina University (ECU) и Michigan State University (MSU). Магистърската програма предлага висококачествено обучение за формиране и развиване на знания и умения у студентите, които да им позволяват да участват активно в процеса на научно базираното обучение и практиката (research-based training and practice). Програмата е изцяло синхронизирана и активно подкрепена от двата партниращи американски университета.

Тъй като в конкретния проект програмата е „Медицинска и речева езикова патология“ (МРЕП) за участие в мобилността се поощряват студенти и преподаватели с комуникативни нарушения. За мобилностите в МУ-Пловдив американските партньори привличат студенти и преподаватели от областта на МРЕП, които са мотивирани и изразяват желание за коопериране с България и имат желание да се запознаят с българската наука, образование, култура и история. Основни изисквания при селекцията на преподаватели от МУ-Пловдив и двата американски университета е да са специалисти по МРЕП, да имат научни публикации в бази данни като Web of Science и Scopus, да имат H-index на цитируемост, да са участвали или участват в научни проекти в областта на МРЕП, по възможност да докладват общи публикации с преподаватели от МУ-Пловдив и да са Фулбрайт грантоносители с България.

В „Еразъм+“ споразуменията в настоящия проект са залегнали клаузи, свързани с образователната мобилност на студентите като езикови умения, менторство, визови въпроси, настаняване в общежития, достъп до библиотека, клинична база, научни центрове, ресурсни центрове, зони за хранене, зони за административни услуги, студентски комитети, както и за издаване на документи за проведена мобилност без заплащане на административна такса. Общото признаване на кредитите е договорено за всяка от страните, като за МУ-Пловдив и партньорите от САЩ, Колумбия и Израел се прилага ECTS системата, а за САЩ се включва и издаденият сертификат.