На основание чл. 91 ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона
за закрила и развитие на културата и Заповед № 23 ОА163/20.01.2023 г. на uмета на общината е обявен конкурс за директор на инсститут "Старинен Пловдив"-
Характер на работата – организация, ръководство и контрол на цялостната дейност в ОИ
„Старинен Пловдив“.
Правоотношението с директора на общинския институт е срочно за срок от 4 години,
съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата.
I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
Образование – висше, образователно-квалификационна степен ”магистър”;
Професионални направления – История и археология; Социология, антропология и науки
за културата; Туризъм; Изобразително изкуство – специалност „Консервация и
реставрация“ или Специалност "Архитектура" със специализация по консервация и
реставрация в областта на недвижимото културно наследство.
Професионален опит – 3 год. в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност,
комуникативност.
Като предимство да се счита:
Лиценз по чл. 165 от Закона за културното наследство.
Опит в областта на опазването на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.
II. Начин на провеждане на конкурса:
Защита на концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен
Пловдив“ за период от 4 години.
Събеседване.
III. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие.
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
Документ за трудов стаж (копие).
Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след
преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).
Професионална автобиография.
Документ за придобита образователно-квалификационна степен и/или допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (копие).
Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжност по преценка на кандидата.
Концепция за дейността и развитието на Общински институт „Старинен Пловдив“ за
период от 4 години се подава в 1 (един) екземпляр на хартиен носител, подписан от
кандидата и 1 (един) екземпляр на магнитен носител, запечатани в ненадписан плик, в
обем до 10 страници.
Концепцията съдържа:
 Анализ и оценка на състоянието и дейността на Общински институт
„Старинен Пловдив“; Тенденции и възможности за развитието на на Общински институт „Старинен Пловдив“ като културен институт;
 Развитие и управление на Общински институт „Старинен Пловдив“ в
унисон с тенденциите за опазване на културното наследство и развитието на
устойчив туризъм на местно и национално ниво;
 Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в
управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на
Общински институт „Старинен Пловдив“, пътищата за постигането им;
 Етапи на реализация на концепцията.
IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепцията:
Документите за участие се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата
за конкурса в местен вестник и на електронната страница на Община Пловдив -
www.plovdiv.bg в раздел конкурси. При подаването на документите на всички кандидати
се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на
Община Пловдив, пл. ”Ст. Стамболов” № 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа.
Списъците с допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения, във
връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло на партера в сградата на
Община Пловдив, както и на интернет страницата www.plovdiv.bg в раздел конкурси.
За справка: Ванко Иванов – Началник отдел УЧР – 032/656746.

В момента временно изпълняващ длъжността директор на "Старинен Пловдив" е Елена Кантарева-Дечеве.