Децата, навършили 4- годишна възраст, започват задължително да посещават предучилищни групи от началото на следващата учебна година – 15 септември 2023 г. Тези от тях, които не са били записани в първа група през 2022 г., ще постъпят във втора група на детската градина също на 15 септември. Задължителното предучилищно образование за 4- годишните влиза в сила за/от  учебната 2023/2024 г, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, а първите обхванати деца са родените през 2019 година.

От отдел „Образование“ на Община Пловдив напомнят, че в текущите класирания, които се провеждат всеки месец, родителите на 4-годишните деца вече могат да подават заявления. След края на класиранията децата се записват в рамките на указания за съответното текущо класиране срок и могат да постъпят веднага в първите групи за настоящата учебна година. От основното класиране на 11.05.2023 г. децата кандидатстват за новата учебна година и следва да постъпват на детска градина на 15.09.2023 г.

Децата, които посещават  частни детски градини и занимални, разкрити с разрешението на министъра на образованието и науката и вписани в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, могат да продължат обучението  си в тях.

Четиригодишните деца, за които възпитанието, отглеждането и обучението са организирани от родителя, следва да преминат на самостоятелна форма на обучение в дадена детска градина, съгласно разпоредбите на чл. 67 от Закона за предучилищното и училищното образование.

До края на годината се очаква Община Пловдив да обяви 500 нови места в новостроящите се сгради за детски градини.