На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното на 11.05.2023 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец юни 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  В откритото заседание участва изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Деница Златева.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления,  Комисията предлага цената на природния газ от 1 юни 2023 г. да бъде в размер на 68,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от два източника.

В ценовия микс за м. юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 70,3 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. юни един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.    

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. юни - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.   

„Към днешна дата цената на природния газ на „Булгаргаз“ за месец юни би била с около 15 % по-ниска от утвърдената цена за м. май, което се дължи на продължаващия спад на борсовите индекси на международните газови пазари“, заяви на откритото заседание изпълнителният директор на обществения доставчик Деница Златева.  Потвърдено беше, че с организираните международни търгове в края на 2022 г. газовото дружество е осигурило необходимите количества за клиентите си до края на 2023 г. „Булгаргаз“ е регистриран на общата европейска платформа за колективни доставки на природен газ, следи внимателно обявяваните на нея търгове, и при необходимост ще участва в тях, поясни Деница Златева.

„Намалението на цената на природния газ за м. юни отговаря изцяло на интересите на българския бизнес и битовите потребители. Постигнатата висока степен на запълняемост на газовото хранилище в Чирен от 85%, с тенденция да достигне до 95%, дава увереност, че България ще посрещне отоплителния сезон без изненади“, каза на откритото заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

„Комисията подходи изключително точно и балансирано по отношение на предлаганите ценови решения, които предстои да влязат в сила от 1 юли т.г. Несъстоятелни са отделни коментари, че при сегашните ниски цени на газа КЕВР трябва да намали цената на топлинната енергия. Пропуска се, че решенията за цената на топлинната енергия са с хоризонт една година напред, но същевременно отчитат и ценовите изменения на природния газ през завършващия период 1.07.2022 – 30.06.2023 г.“, коментира пред журналисти председателят на КЕВР. Той разясни, че в определени месеци на този период цената на природния газ е надминавала 200 лв/МВч, като през м.септември м.г. е достигнала 353 лв/МВч., при определена средна прогнозна годишна цена от 122 лв./МВч. Това е довело до рязко повишени разходи на топлификационните дружества, които са закупували през годината газ на много по-висока цена, а са фактурирали топлинната енергия за потребителите при определената цена на природния газ от 122 лв/МВч. „За „Топлофикация София“ това доведе до недовзет приход на дружеството в размер на 205 млн. лева, които съгласно регулаторните правила трябва да бъдат отчетени в следващия ценови период, считано от 1.07.2023 г. По тази причина, въпреки сериозното намаление на цената на природния газ, Комисията запазва цената на топлинната енергия. Това решение е справедливо и отчита обществения интерес, т.е. баланса между интересите на потребителите, от една страна, и на производителя на топлинна енергия - „Топлофикация София“, беше категоричен доц. Иван Иванов.     

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, на 01.06.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м.юни. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 май включително. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец юни, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.