Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за цените в сектор „Електроенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2023 г. за следващия едногодишен ценови период.  

  След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, Комисията утвърди средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители с 4,37 %. За „Електрохолд“ е предвидено увеличение с 4,24 %, на ЕВН – с 3,78 %, обхващат Пловдив и Южна България, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 5,43 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.  

Първоначалните разчети на Комисията предвиждаха увеличение в размер на 3,63%, но това беше преразгледано след издадена заповед на служебния енергиен министър, с която бяха  променени квотите за регулирания пазар на държавните производители на електроенергия. В енергийния микс за битовите потребители бяха включени 2 200 000 MWh електроенергия, произведена от ТЕЦ „Марица изток“ - 2,  с цел дружеството да не изпадне в финансови затруднения.

 Комисията приложи регулаторни механизми, които позволиха увеличението на цените на електроенергията за битовите потребители да бъде в размер, близо четири пъти по-нисък от нивото на инфлацията. Статистиката на ЕС показва, че цените у нас са сред най-ниските в сравнение със страните в цяла Европа   С определянето на  цени с хоризонт от една година напред Комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. Този подход доказа своята обоснованост в изминалите периоди на висока динамика на цените на енергийните пазари, когато разходите на битовия сектор в останалата част на континента се повишиха драстично.     

Решението на КЕВР за цените от 1 юли 2023 г. в сектор „Електроенергетика“ ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.