Правителството одобри изграждането на Център за компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“, на който определи Университета по хранителни технологии в Пловдив за водещ партньор.
Той е финансиран по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, посочи проф. Ангел Ангелов от УХТ, координатор на новата структура.
В допълнение към Университета по хранителни технологии, центърът обединява няколко университета и научни организации - Аграрния университет – Пловдив, Селскостопанската академия, Тракийския университет - Стара Загора, Медицинския университет – Пловдив, Института по гората – София при БАН, Националния институт по метеорология и хидрология – София, Институт по космически изследвания и технологии – София при БАН.
Според координатора на проекта това ще е модерен мултидисциплинарен научен комплекс с разпределена изследователска инфраструктура в областта на агроекологията, растителното здраве, прецизната растителна селекция, хранителната наука и биоикономиката. Той ще подпомага с научната си компетентност преминаването на обществото ни към устойчива система за ефективно използване на биоресурсите, на качествени и здравословни храни и към кръгова биоикономика, обясни проф. Ангелов.
Центърът ще бъде уникален мултидисциплинарен научен комплекс, интегриран с ЕSSFRI - Европейската изследователска инфраструктура за анализ и експериментиране върху екосистемите – AnaEE, Европейския консорциум за електронна наука LifeWatch ERIC и Eвропейската научноизследователска мрежа в областта на храни, хранене и здраве FNH RI.
Той е структуриран в три комплекса. В рамките на комплекса по „Агроекология и селекция“ ще бъде изграден нов високотехнологичен център по растителна феномика, иновативно направление в биологията, чрез което се ускорява фенотипирането чрез високо технологични системи за изображения и компютърни пресмятания. В комплекс „Растително здраве“ центърът ще предоставя комплексни анализи за безопасност на почви, води, растителни и дървесни продукти от замърсявания от земеделски източници. В рамките на „Храни и здраве“ се предвижда създаване на лаборатория за метагеномни и биоинформационни изследвания на традиционни български храни и напитки, получени чрез ферментация с микроорганизми. Ще се разработят методи за извличане и изследване на биологично активни вещества или техните екстракти, съдържащи се в странични продукти, получени при преработката на растителни суровини (плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и др.), като част от интегрирания подход за кръгова икономика. Ново направление в комплекса е разработване и прилагане на бързи методи (микробиологични, молекулярно-биологични, биохимични, имунологични и др.) за установяване автентичността на храни и фуражи.
По този начин центърът ще повиши конкурентоспособността и устойчивостта на българския хранителен сектор.