Областен информационен център - Пловдив организира и проведе поредното публично обсъждане на концепции в Пловдив, преминали първия етап на административно-допустимо съответствие.  
Концепциите с водещи партньори „Тракия Икономическа зона“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ бяха публично обсъдени днес.
Изпълнителният директор на „Тракия икономическа зона“ Пламен Панчев отбеляза, че в „Концепция за ИТИ за осигуряване на интегрирано, икономическо, устойчиво и ниско въглеродно развитие на Тракия Икономическа Зона и Южен централен регион“ е включено развитието на професионалното образование, чрез публично-частно партньорство между бизнеса и Професионална гимназия по машиностроенe - гр. Пловдив. И допълни още, че ако няма обучени кадри, които да бъдат задържани в България нито един проект няма как да се развие. Директорът на гимназията Кирил Саксанов поясни, че подобно партньорство е от огромно значение за развитието на професионалното образование, което изостава с новите технологии и е с остарял машинен парк и сгради, докато бизнесът има нова техника, средства и възможности. Към момента в гимназията се изгражда високотехнологична лаборатория, в която учениците ще имат възможност да се обучават чрез работа в реална среда.
Дейностите, които са планирани по проекта са инфраструктурни мерки и мерки, които да разширят бизнес инфраструктурата на малки и средни предприятия: „Изграждане на нови електропреносни елементи за устойчивото развитие на индустриална зона ВНИТП-Пловдив“, „Изграждане на ВиК инфраструктура за устойчивото развитие на индустриална зона ВНИТП-Пловдив“, Изграждане на ВиК инфраструктура за устойчивото развитие на Индустриална зона „Куклен“, „Изграждане на инфраструктура за МСП на територията на Индустриална зона „Куклен“, „Изграждане на инфраструктура за МСП на територията на индустриална зона ВНИП- Марица“, „Изграждане на пътна инфраструктура за устойчивото развитие на индустриална зона ВНИТП - гр. Пловдив“, Връзка на образованието с пазара на труда в индустриалните предприятия на територията на Тракия икономическа зона, ЮЦР.
Една от основните цели на концепцията е постигане на нисковъглеродна икономика, затова предвидените инвестиции са в индустриални зони, които да предоставят възможността за развитие на кръгови икономики чрез симбиоза между предприятията.
В концепцията на Тракия икономическа зона са включени три общини – Пловдив, Марица и Куклен, Сдружение „Клъстер Тракия Икономическа Зона“, Професионална гимназия по машиностроенe - гр. Пловдив, както и няколко търговски дружества. Кметът на Община Куклен - Мария Белчева подчерта, че общините са естествен партньор на бизнеса,  а Соня Кунева – директор „Програми и проекти“ в община Марица каза, че концепцията е изключително смела и обоснована и би била полезна за хората от целия регион.
Концепцията с водещ партньор Агенция „Пътна инфраструктура“, ще бъде реализирана съвместно с Община Пловдив, Община Марица и МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив“ ЕООД. Предвидена е реконструкция на пътен участък „Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик- Пловдив”/ - ПВ Царацово - Съединение”, който да сложи началото на изграждане на по-голяма околовръстна дъга на Пловдив. В концепцията е предвидена дейност съвместно с МБАЛ "Свети Пантелеймон – Пловдив" ЕООД за „Осигуряване на мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика на сърдечно-съдови онкологични заболявания, на територията на Община Марица“. Директорът на лечебното заведение - д-р Константин Сапунджиев д.м., обясни, че болниците, които обслужват община Марица са една областна болница и още една частна, което е крайно недостатъчно и ръководството на „Свети Панталеймон“ ще направи всичко възможно да обхване тази част от населението, което има нужда от непосредствена профилактика и лечение. Предвижда се мобилните кабинети да бъдат оборудвани с най-съвременно медицинско оборудване, включително телемедицина с отдалечен достъп, който ще бъде осигурен за пациентите в община Марица.  
Третата концепция, която се обсъди е с водещ партньор - Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“, гр. Пловдив. Директорът на гимназията Константин Костадинов отново припомни, че без човешкия фактор няма как да бъдат реализирани всички други проекти.
Изпълнението на концепцията предвижда развитие на дуалната система на обучение в ПГВАД "Христо Ботев" и ще допринесе за модернизиране методите на преподаване в професионалното образование и обучение. Преходът от училище към реална работна среда е основна цел на настоящата концепция на професионалната гимназия. Създаване на навици и умения у учениците за работа с най-съвременна техника и технологии ще популяризира и увеличи броят на учениците в дуалната система на обучение. Учениците, завършили дуалната система на обучение ще бъдат по-подготвени и конкурентоспособни на пазара на труда. Обезпечаването на пазара на труда с квалифицирани кадри е основен фактор за развитието на региона.